Wat houdt de compliance wetgeving in?

De compliance wetgeving gaat over de naleving van relevante wet- en regelgeving en het werken volgens door een organisatie zelf opgestelde normen en regels. Wat houdt dit in voor de Arbowetgeving, milieuwetgeving en voedselveiligheid wetgeving op het werk? Dat lees je in dit artikel.

Wat is de Arbowetgeving?

De Arbowetgeving is een wet die bestaat uit voorschriften. De wetgeving omvat de algemene rechten en plichten voor werkgevers en werknemers en heeft als doel om te komen tot gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Arbowetgeving is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit, waarbij het gaat om de voorschriften.

In de Arbowetgeving staan de volgende regels waar werkgevers zich aan moeten houden:

● De werkgever legt in een Risico Inventarisatie en Evaluatie vast met welke risico’s medewerkers te maken kunnen krijgen tijdens het werk en neemt hierop maatregelen.

● Er wordt voorzien in voorlichting en onderricht gericht op risicovolle werkzaamheden.

● Voorziet de werkgever medewerkers van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. De belangrijkste verplichtingen van werknemers zijn arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een juiste wijze gebruiken, door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats opbergen en de werkgever en andere deskundige personen indien nodig helpen bij de uitvoering van hun taken. Voldoe je hier aan? Dat is dan wat de compliance wetgeving is.

Wat is de milieuwetgeving?

Als we kijken naar de huidige milieuwetgeving dan draait het vooral om wetten die betrekking hebben op de overlast die mensen wegens milieuvervuilende werkzaamheden ondervinden zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast vormt uiteraard natuurbescherming een belangrijke reden voor vele milieuwetten. Wil je weten of aan de wet is voldaan? Dan is daar compliance management software voor.

In de milieuwetgeving worden door middel van wetten en regels grenzen gesteld aan mensen en bedrijven voor activiteiten die invloed hebben op de leefbaarheid van mens, dier en plant. Hiermee wordt voor een balans gezorgd tussen het gebruik en stimuleren van behoud van de leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is de wet voor geluidhinder. In de wet is een maximum aan decibel ingevoerd voor de belasting van het geluid. Dit kan wel per situatie verschillen.

Wat is de voedselveiligheid wetgeving?

Met voedselveiligheid wordt de veiligheid van voedsel aangegeven. Maar wat betekent dat precies? Als je bedrijf werk doet met voedsel en/of dit produceert draag je een grote verantwoordelijkheid. Als iets niet goed is bereid kan de consument ziek worden. Je moet er dus voor zorgen als bedrijf dat het voedsel veilig is. Als etenswaren besmet zijn met ziekmakers of schadelijke stoffen dan is dat onveilig voedsel en dat is in strijd met de voedselveiligheid wetgeving. In deze wet volgt Nederland voor een groot deel de Europese regels met betrekking tot voedselveiligheid en vult daarmee de compliance wetgeving in. De verschillen in de voedselveiligheid wetgeving voor Nederland in vergelijking met Europa staat verder uitgewerkt in de Warenwet of een specifieke Warenwetbesluit.

over wetgeving

over wetgeving

Source: PSD